"Нова Зора" - брой 13 - 3 април 2007 г.

Разправата с българския индустриален интелект
Инж. Иван ПЕХЛИВАНОВ

В. “Нова Зора” помести през октомври 2000 г. моя статия под това заглавие. Тогава този процес все още протичаше и тя звучеше в ушите на някои като пресилена прокоба. Връщам се на същата тема, защото всичко е свършено и тя прерасна в огромен национален проблем.
Индустриалният умствен капитал на България вече е унищожен. Това е престъпление, по-голямо от самото разрушаване на индустрията, защото без интелект е невъзможно нито изграждането, нито развитието й. Той се създава бавно и трудно. Нужни са време, подходяща среда и много пари.
Разправата бе извършена професионално. Тя включваше:
 • Бърза раздяла със старите специалисти. Те бяха унизени и оставени на мизерно доизживяване.
 • Разгонване по чужбина на специалистите от средното и младото поколение под натиска на безработица и безперспективност.
 • Сриване възпроизводството на нови специалисти. Съсипана бе образователната система.
  Това изключи България от групата на индустриалните държави, тя се превръща в неоколониална територия.
  Изпълнението започна още от началото на 1990 година.
 • Фалшифициран бе външният дълг, за да се представи икономиката ни като катастрофирала.
 • Изчезна 1,4 милиард щ. д. валутен резерв.
 • Необяснимо защо не бяха прибирани 2 милиарда и 350 милиона щ. д. външни вземания.
 • На 28 март 1990 г. бе обявен мораториум по външния ни дълг.
 • По покана на правителството господата Ран и Ът от САЩ с екип от американски и български специалисти разработиха план за “реформи”. Вече 15 години той се изпълнява безпрекословно. В съответствие с него България единствена в света извърши 100 % разрушителна приватизация.
 • Лекомислено се изоставиха традиционни пазари.
 • Чрез “преструктуриране” бяха разбити социалната, здравната, образователната и културната национални системи.
  Така бе разрушено всичко, което ни свързваше със съвременния промишлен свят. Отприщените стихии унищожиха средата, в която може да се развива индустриалният интелект.
 • Изправени пред зиналата страшна икономическа гробница, ние, работилите по 30-40 години за нова България, можем само да кажем:
  Господа, изпълнихте поръчението:
 • Унищожихте плодовете на десетилетния национален труд!
 • Продадохте десетократно по-евтино индустриалните мощности!
 • Родихте хиляда нови милионери за сметка на милиони обеднели!
 • Създадохте най-голямата безработица в Европа!
 • Разпръснахте по света 800 хиляди млади хора!
 • Направихте от специалистите улични продавачи и охранители!
 • Превърнахте боклукчийските кофи в спасителен изход!
 • Намалихте нацията с близо 1 милион жители!
 • Съкратихте средната възраст на българите с 10 години!
 • Върнахте забравената детска неграмотност!
 • Отворихте път на младите хора към проституцията и наркотиците!
  Не можете само едно: да ни отнемете самочувствието на строители на съвременната ни родина! Нарекохте го “носталгия по миналото” и я обявихте за голям грях. Това си е ваша грижа! Наш дълг е, докато можем, да пазим паметта за съзиданието!
  Бъдните поколения трябва да знаят, че България е била индустриална страна, една от 30-те държави, участващи в световния експорт на машини. Създавали сме технологии и продукти, които могат да бъдат гордост за всяка нация! Без тази памет е невъзможно ново възраждане на България!
  За високия български индустриален интелект има безброй доказателства. Ето някои от тях:
  Българската енергетика
  До средата на 20-и век бяхме последни в Европа по енергийни мощности. От 1945 до 1990 г. те нараснаха 120 пъти! Стигнахме Белгия и Австрия. Изпреварихме Дания, Португалия и Гърция. Изравнихме се с Европейския съюз. Доказателство: (данни 1988 г.) Таблица 1
  Енергийната ни стратегия, проектите, инженерната реализация се изпълняваха от забележителния научен център “Енергопроект”.
  Създаден през 1948 г., той обедини творческите сили на няколко поколения специалисти и стигахме върховете на световната енергетика:
 • АЕЦ “Козлодуй”. Проектирана и строена съвместно от руски и наши специалисти, с мощността си 3760 MW осигури 45% от електропроизводството на страната! Тя е една от големите атомни електроцентрали в света!
 • ПАВЕЦ “Чаира”. По мощност (861 MW) и по проектно решение (турбопомпената зала е на 360 метра под земята, в каверна с размерите на зала 1 на НДК) няма европейски аналог!
 • Каскада “Белмекен-Сестримо”. С трите електроцентрали (първата от които е ПАВЕЦ), с обща мощност 735 MW, е международна рядкост!
 • Каскада “Арда” - с обема на трите й язовира 1,15 млрд. куб. м, е една от най - големите в Западна и Средна Европа!
 • Източномаришкият енергиен комплекс. Горивната му база са лигнитни въглища с най-ниска калоричност - 1400 ккал/кг. По екологични изисквания две от централите са с железобетонни комини по 325 метра - най-високите в Европа!
 • Производството на водни турбини и тенератори. До 1950 г. у нас са изработвани водни турбини с мощност до 10 КW. През 1954 г. произведохме турбина и генератор с мощност 700 КW.
  В 1960 г. изнесохме в Китай 30 турбогенераторни комплекта за ВЕЦ. Към 1980 г. вече работеха 30 ВЕЦ с 80 български турбогенератори с обща мощност 840 МW. Венец на турбостроенето ни са трите агрегата за ПАВЕЦ “ЧАИРА”, всеки с мощност 215 МW по чертежи на “Тошиба”, Япония.
 • Нашите енергетици проучваха, проектираха и строиха енергийни обекти за сложни геоложки, земетръсни и други условия в Ливан, Йордания, Кувейт, Сирия, Ирак, Алжир, Либия, Румъния, Чехословакия, Испания.
 • Благодарение на енергийната ни стратегия през целия период 1950-1990 г. България беше сред европейските страни с най-редки и кратки сътресения в енергоснабдяването! Няколко поколения българи изнесоха на гърба си строителството на енергийния отрасъл, който към 1989 г. зае 18% от националните промишлени фондове.
  След 1990 г. управленската ни прислуга на чужди сили упорито подготви взривяването на енергетиката:
 • Разруши мозъчния й център “Енергопроект”. Старателно организира националното престъпление - закриване на АЕЦ “Козлодуй”.
 • Спря строителството на АЕЦ “Белене”.
 • Разпродаде електроразпределителната система.
 • Ликвидира енергомашиностроенето. Днес дори 100-киловатова водна турбина трябва да се внася от чужбина! Чужди фирми, които трябва да се учат от нашите енергостроители, получават поръчки за строителство на енергийни обекти у нас. Каскадата “Горна Арда”, 4 пъти по-малка от каскадата “Арда”, която е българско инженерно решение и изпълнение, се възлага на чужденци, непостроили нито един енергиен обект!
  Това е грозно унижение на нашия индустриален интелект!
  До 1950 г. България няма металургия
  Към 1989 г. вече произвеждахме 3 милиона и 300 хиляди т стомана и бяхме 27-ата металургична страна в света.
  Стратегията, проектите и изпълнението се водеха от крупния научно-проектантски център “Металургпроект”. Нови технологии и продукти разработваха институтите по черна и цветна металургия, катедри във ВХТИ и ВМЕИ, Институтът по металознание към БАН, институтите по леене, по металокерамика и прахова металургия.
  Мощни колективи от специалисти при металургичните комбинати в Перник, Кремиковци, Бургас, Пловдив, Пирдоп даваха живот на техните и на свои нови технологии и продукти:
 • Корабна ламарина. От 1970 година българското корабостроене работеше изцяло с местни метали.
 • Бронестомани. От 1972 г. металургията ни осигуряваше нуждите на танкостроенето с наши стомани.
 • Студеноогънати олекотени профили.
 • Валцовани стомани за транспорта и мините.
 • Студеновалцована ламарина, в т.ч. с метални и пластмасови покрития.
 • Щранговани профили за кари и асансьори.
 • Радиални профили и тръби вкл. за цеви на стрелково оръжие и стволове на оръдия.
 • Центробежно ляти тръби, вкл. неръждаеми, по технология и оборудване на инж. Емил Петков.
 • Непрекъсната разливка на стомани.
 • Електрошоково претоплени стомани в сътрудничество с института “ПАТОН” в Киев.
 • Прахова металургия и металокерамика, развивана десетилетия от колектива на проф. Радослав Тодоров.
 • Вакуумно леене на качествени отливки.
 • Патентът на инж. Александър Вълчев за специална обмазка на електродите на електродъговите пещи, увеличаваща живота им с 30%, бе закупен от много фирми, в т.ч. от Канада и Великобритания.
 • Изработихме от наша микролегирана с азот стомана 10Г2САФ за металните конструкции на сибирските заводи в зоната на вечния мраз. С тях участвахме в междудържавната интеграция за газ от Русия.
 • Получихме за тази стомана международен сертификат за производство на газопроводни тръби. Заваряването й успешно бе решено от д-р инж. Марин Белоев и от чл.-кор. проф. Любомир Калев.
 • Леенето с газово противоналягане по метода “Акад. Балевски - проф. Димов” е едно от забележителните открития в световното металолеене през изтеклия 20 век! По този метод:
 • Произвеждахме сложни и дебелостенни отливки за военнопромишления комплекс.
 • Член.-кор. проф. Янко Арсов създаде високояки отливки от азотирани стомани, в т.ч. и корабни винтове. Вече имаме стомани със съдържание на азот до 3%, което е невероятен успех! В тях скъпият никел се заменя с най-срещания газ в земната атмосфера. С наши леярски машини и технологии работят най-големите световни производители на алуминиеви джанти. Над 600 машини за леене с противоналягане леят 50% от кокилните алуминиеви отливки в света!
  Всичко изброено вече е унищожено, или е пред рухване.
  Че това се прави по чужда поръчка, се вижда от следния пример: на наша територия са положени 70 хил. т газопроводни тръби. От тях 50 хил. т са от българска стомана, произведени от Завода за спиралошевни тръби в гр. Септември. Другите 20 хил. т са вносни правошевни тръби. Всички досегашни 13 аварии по технически причини са при вносните тръби! Няма нито една авария с наша тръба! Въпреки това заводът ни бе разрушен под претекст, че бил с остаряла технология. А в Турция сега се строи нов завод точно по тази технология!
  Българската химия
  през 1945 г. беше в зародиш. Внасяхме дори сода каустик и син камък!
  Към 1989 г. отрасълът вече произвеждаше годишно:
 • 2,5 млн. т минерални торове
 • 1 милион тона калцинирана сода
 • 400 хил. т пластмаси
 • 1,8 милиона броя автомобилни гуми
 • 20 хил. т химикали за растителна защита
 • Преработваше 12 млн. т суров нефт
 • Имаше 11% от националните промишлени основни фондове.
 • Даваше 8,5% от националната промишлена продукция
 • Осигуряваше 20% от постъпленията от западна валута
 • Поддържаше 100 000 работни места.
  "Химпроект" водеше инвестиционното развитие на отрасъла. Двадесет научноизследователски институти, много катедри във ВУЗ, БАН и развойни бази с 1500 научни дейци осигуряваха научната дейност. Те поддържаха тесни връзки със световния научен и делови свят.
 • Българският карбамид имаше неограничени пазари.
 • По потребление на изкуствени торове бяхме 20-и в света.
 • Заемахме 4-то място в света по производство на калцинирана сода.
 • Държахме 17-а позиция по производство на пластмаси.
 • В изкуствените текстилни влакна изпреварвахме Франция, Италия, Белгия, Испания, Канада.
 • Произвеждахме или таблетирахме от вносни субстанции всички масови лекарствени средства.
 • Първи от източноевропейските страни организирахме производство на спринцовки за еднократна употреба.
 • Закупихме лицензи и марки за съвременна козметика.
 • Огромният износ в Русия ни направи първи в света по производство на пасти за зъби.
  Всичко това вече е ликвидирано.
  Машиностроенето
  най-ярко показва растежа на индустриалния ни интелект.
  В 1945 г. в България имаше десетина предприятия и 50 работилници с общо 4000 работещи и не повече от 200 инженери. Бях в първия випуск на новия машинен факултет на Държавната политехника. Едва намирахме работа за задължителния студентски стаж. В 1950 г. с месеци стояхме като безработни млади инженери.
  В 1989 г. в отрасъла работеха 730 завода, 430 хиляди работещи и 35 000 инженери. 5000 научни дейци създаваха нови технологии и машини в 30 научноизследователски института.
  С 5% от националните основни фондове машиностроенето осигуряваше 20% от обществения продукт и 55% от износа на България. Това бяха плодове на индустриалния ни интелект.
  Първата конструкторска организация “Машпроект” заработи още в 1949 г. От нея излязоха проекти за преси, компресори, помпи, вентилатори, водни турбини, парни котли, дизелови двигатели, повдигателни кранове, минни машини.
  Последваха - Централен научноизследователски институт по машиностроене, Институт за проектиране на машиностроителни заводи “Машелектропроект”, отраслеви институти и развойни бази. Този научен комплекс изгради отрасъла.
  Транспортното машиностроене
  Първият български електрокар се появи в 1951 г. След 3 десетилетия изнасяхме годишно 83 хиляди електро- и мотокари. Три бяха световните фирми в тази област: “Кларк” - САЩ, “Тойота” - Япония и “Балканкар” - България.
  Закупихме лицензи за основни карни възли от най-реномирани фирми, производителки на хидравлика, пневматика, електроника, механика, дизелови двигатели, тягови акумулатори.
  Това развитие се ръководеше от д-р инж. Пантю Карапантев, д-р инж. Николай Георгиев, инж. Илия Ивановски.
  Първият ни електротелфер е от 1952 г. След 30 години износът стигна 150 000 броя годишно, бяхме сред петицата световни производители. Пионер в тази област бе рано загиналият инж. Марчев.
  Комплектна техника за складова механизация усвоихме в края на 50-те години. След 3 десетилетия изнасяхме в десетки страни машини за обработка на стелажи с височина до 24 метра и при скорост на придвижване на палетите до 120 м/мин., с телеуправление, с програмно адресиране и с робокари. Тази система се създаде от инж. Илия Джагаров и инж. Тодор Мутаров.
  Днес транспортното машиностроене е разрушено! Производството на кари намаля 20 пъти.
  Корабостроенето
  от Освобождението до 1945 г. е произвело 86 плавателни съда с обща товароподемност 15 500 тона. Най-големият кораб е бил с товароподемност 800 тона.
  От 1945 до 1990 г. са произведени 1450 плавателни съда с обща товароподемност 5 милиона тона. От износ на кораби спечелихме 2 млрд. щ. д. (5 пъти повече от инвестициите за отрасъла).
  Корабостроителният завод във Варна, проектиран и построен от наши специалисти, е един от най-съвременните в Европа.
  Цикълът до готов кораб може да бъде 3-4 месеца! Той произведе танкера “Хан Аспарух” с товароподемност 100 хиляди тона.
  С помощта на ООН (ПРООН) във Варна бе построена хидродинамична лаборатория, даваща възможност да се изпитват корабни модели и корабни винтове за сложни комбинирани ситуации.
  Научно-изследователският и проекто-конструкторският институт по корабостроене във Варна първи в социалистическите страни въведе автоматизирано проектиране на кораби с електронно-изчислителна техника.
  Корабостроенето бе създадено от блестящи специалисти. Ветераните инж. Саул Кючуков и инж. Стайко Стайков обучиха хиляди корабостроители. Инж. Петко Даракчиев и проф. Валериан Минков проектираха доковите камери при сложна геология. Инж. Матров и инж. Мураданларска са автори на сложните производствени технологии.
  Отрасълът бе ръководен от талантливи стопански дейци: инж. Георги Георгиев, Панчо Петков, инж. Дочо Дочев, инж. Тодор Ганчев, инж. Иван Лазаров, инж. Слави Георгиев, инж. Злати Златев, инж. Богданов, Тремол Иванов и много други.
  След 1990 г. се постигна невероятното - корабостроителната индустрия бе доведена до фалит! Перлата на европейското корабостроене - ККЗ, Варна бе продаден за 1 щ.д.!

  (следва)

 • Нагоре
  Съдържание на броя